Są Państwo spadkobiercami

W przypadku śmierci osoby przebywającej we Francji lub osoby, po której spadek podlega prawu francuskiemu, otwarcie spadku następuje w dniu śmierci.
Notariusz, urzędnik państwowy mianowany przez francuskiego Ministra Sprawiedliwości, będzie odpowiedzialny za uregulowanie spraw spadkowych.  
Gdy spadkobiercy są nieznani, notariusz korzysta z pomocy genealoga. Jeśli kontaktujemy się z Państwem, to dlatego, że są Państwo potencjalnymi spadkobiercami majątku we Francji. 

Nasza misja

Naszą pierwszą misją jest odnalezienie spadkobierców.

Drugą jest reprezentowanie spadkobierców, obrona ich praw, rozwiązywanie konkretnych problemów dotyczących ich sprawy oraz działanie w ich imieniu. Jest to szczególnie przydatne, gdy liczba spadkobierców jest duża, mieszkają oni za granicą i nie znają francuskich procedur ani języka.

Zasady dziedziczenia według prawa francuskiego

Prawo francuskie dzieli spadkobierców na 4 grupy:

  1. Grupa zstępnych: dzieci i ich potomkowie.
  2. Grupa wstępnych i krewnych uprzywilejowanych: ojciec, matka oraz bracia i siostry z ich zstępnymi.
  3. Wstępni zwykli: wstępni inni niż rodzice.
  4. Krewni zwykli: wujowie, ciotki, kuzyni pierwszego stopnia, dalecy krewni.

Oferowane przez nas usługi

Nasza umowa, nasze zobowiązania

Oferujemy Państwu ujawnienie pochodzenia Państwa uprawnień, pomoc i reprezentację w toku postępowania spadkowego. Zajmujemy się wszystkimi czynnościami związanymi z regulacją spraw spadkowych. Opłaty przewidziane w naszej umowie zostaną pobrane jedynie w przypadku korzystnego dla Państwa rozstrzygnięcia sprawy spadkowej. Jeśli natomiast okaże się, że zobowiązania spadkowe są większe niż przewidywane aktywa, pokryjemy wszystkie poniesione koszty.

Nasze honorarium naliczane jest od udziału netto spadkobiercy, tj. po opłaceniu podatku od spadku i wszystkich kosztów związanych z podziałem masy spadkowej. Jest to procent udziału spadkobiercy w spadku, który różni się w zależności od stopnia pokrewieństwa i wysokości aktywów. Odnaleziony spadkobierca jest zabezpieczony przed ewentualnymi pasywami. Nasza firma zajmuje się wypełnianiem obowiązkowych deklaracji podatkowych, a Państwo nie mają potrzeby przemieszczania się.

Proces regulacji spraw spadkowych we Francji (schemat)

2021
Step 1

Rozpoczęcie procedury spadkowej

Otwarcie spadku następuje w dniu śmierci. W prawie francuskim, notariusz, który jest urzędnikiem państwowym mianowanym przez Ministra Sprawiedliwości, jest odpowiedzialny za uregulowanie spraw spadkowych.

Więcej informacji

Step 2 (polish)

Pełnomocnictwo na rzecz genealoga spadkowego

Zgodnie z prawem francuskim, jeśli spadkobiercy nie są znani, notariusz zwraca się do genealoga spadkowego w celu ich odszukania, udzielając mu pełnomocnictwa zgodnie z art. 36 francuskiej ustawy z dnia 23 czerwca 2006 r. o reformie prawa spadkowego.

Więcej informacji

Step 3 (polish)

Poszukiwanie spadkobierców i ich reprezentowanie

Każdy przypadek jest inny! Trudno precyzyjnie określić trwanie badań genealogicznych, mających na celu odnalezienie wszystkich spadkobierców, zwłaszcza jeśli mają one miejsce na arenie międzynarodowej.

Więcej informacji

Step 4 (polish)

Ustalenie dowodów posiadania statusu spadkobiercy

Na podstawie dostarczonej przez genealoga spadkowego tablicy genealogicznej, za którą bierze on odpowiedzialność, notariusz sporządza akt notarialny.

Więcej informacji

Step 5 (polish)

Regulacja sprawy spadkowej

Notariusz oprócz sporządzenia aktu notarialnego, zajmuje się regulacją sprawy spadkowej i opłaca rachunki w interesie spadkobierców.

Więcej informacji

Step 6 (polish)

Złożenie oświadczenia spadkowego

W oświadczeniu spadkowym wymienione są wszystkie elementy spadku. Jest ono obowiązkowe i jest przesyłane do organów podatkowych w celu ustalenia kwoty podatku od spadku, który będzie należny państwu francuskiemu.

Więcej informacji

Step 7 (polish)

Ewentualna sprzedaż nieruchomości

Na podstawie zleconej przez genealoga spadkowego i przekazanej spadkobiercom wyceny, ewentualna sprzedaż może nastąpić jedynie za ich zgodą.
Więcej informacji

Step 8 (polish)

Podział i wypłata środków na rzecz spadkobierców

Kwota otrzymana przez spadkobiercę jest kwotą netto: koszty związane ze spadkiem oraz nasze honorarium są potrącane z góry.

Więcej informacji