Polityka ochrony danych osobowych

W kontekście społeczeństwa cyfrowego, COUTOT-ROEHRIG przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych. Celem niniejszego komunikatu jest dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących sposobu, w jaki COUTOT-ROEHRIG, firma z siedzibą przy 21 Boulevard Saint-Germain w PARYŻU (75005), chroni dane osobowe. 

Zgodnie z dyrektywą RODO[1] oraz znowelizowaną francuską ustawą o ochronie danych (LIL) informujemy, że jesteśmy odpowiedzialni za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, które wykorzystujemy w ramach naszej działalności, opisanej poniżej. 

Celem niniejszego komunikatu jest dostarczenie informacji na temat gromadzonych przez nas danych, sposobu ich pozyskiwania, celów, dla których są one gromadzone, podmiotów, którym mogą być przekazywane, czasu ich przechowywania oraz różnych praw przysługujących jednostkom na mocy powyższego rozporządzenia.

Data aktualizacji 01.07.2020

[1] ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.  

©Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych jest:

COUTOT-ROEHRIG SAS
21 boulevard St Germain   75005 PARIS
01 44 41 80 80

W jakich celach przetwarzamy dane osobowe?

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe, które są niezbędne do realizacji powierzonych nam zadań w ramach naszej działalności w zakresie:

 • Poszukiwania spadkobierców na wniosek zleceniodawcy
 • Zarządzania spadkiem w charakterze pełnomocnika spadkobierców
 • Poszukiwania beneficjentów niepodjętych kont i nieodebranych polis ubezpieczeniowych na życie na podstawie ustawy Eckerta[2]
 • Kontroli dotyczących podziału spadku
 • Ustalania pochodzenia własności pustostanów, których właściciel nie jest znany
 • Wzbogacanie danych i kontrola ich wiarygodności

[2] Ustawa o nieaktywnych rachunkach bankowych i polisach ubezpieczeniowych na życie, zwana ustawą Eckerta, jest francuską ustawą uchwaloną w czerwcu 2014 r. Stanowi ona kontynuację rozpoczętej w 2008 r. kontroli państwa dotyczącej zarządzania nieaktywnymi rachunkami bankowymi.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

Zgodnie z art. 6 RODO, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie:

 • Umów dotyczących ujawnienia spadków, aktywów lub potwierdzenia praw, pełnomocnictw do reprezentowania spadkobierców.
 • Dążenia do realizacji naszych uzasadnionych interesów, które obejmują:
  • Wykonanie zlecenia otrzymanego od kancelarii notarialnej, banku, ubezpieczyciela lub innej osoby o bezpośrednim i uzasadnionym interesie.
  • Przechowywanie dowodów uregulowania sprawy spadkowej lub innych operacji związanych z regulacją sprawy spadkowej.
  • Zarządzanie bazami danych i archiwami na potrzeby badań genealogicznych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy w ramach naszej działalności?

W celu realizacji powierzonych nam zadań może zaistnieć potrzeba gromadzenia różnych kategorii danych osobowych dotyczących spadkobierców, ich rodzin i zleceniodawców. Dotyczy to następujących informacji:

 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe
 • Dowód tożsamości
 • Sytuacja rodzinna
 • Pokrewieństwo ze spadkobiercą
 • Stan cywilny (akty itp.)
 • Elementy finansowe dotyczące rozliczenia (dane bankowe itp.)

Dane dotyczące stanu zdrowia w związku z ewentualną niepełnosprawnością przetwarzamy wyłącznie za uprzednią zgodą osoby zainteresowanej, gdy jest to konieczne do rozliczenia spadku w celu uwzględnienia odpowiednich ulg podatkowych.

W jaki sposób gromadzimy dane osobowe?

Dane, które przetwarzamy, mogą być pobierane bezpośrednio od osoby, której one dotyczą, za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub naszej karty informacji o rodzinie

Gromadzenie danych odbywa się również pośrednio poprzez członków rodziny osoby, której dane dotyczą, którzy mogli wypełnić naszą kartę informacji o rodzinie lub poprzez nasze wewnętrzne bazy danych składające się ze swobodnie przekazywanych dokumentów administracyjnych, dokumentów legalnie uzyskanych od osób trzecich, w szczególności:

 • Lokalne archiwa (rejestry stanu cywilnego, indeksy itp.);
 • Bazy danych prasowych zawiadomień o zgonach;
 • Dane o kredytach hipotecznych;
 • Bazy danych francuskiego Państwowego Instytutu Statystyki i Badań Ekonomicznych (INSEE) dotyczące urodzeń i zgonów;
 • Dokumenty dotyczące pokrewieństwa;
 • Bazy danych powszechnych spisów ludności;
 • Rejestry służby wojskowej;
 • Rejestr (danych dotyczące spadku), tabele dziedziczenia;
 • Książki telefoniczne;
 • Stare spisy wyborców;
 • Dane z ewidencji pojazdów.

COUTOT-ROEHRIG jest uprawniona (licencja nr 2019-165 z dnia 22 października 2019 r.) przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (art. L.330-5 kodeksu drogowego) i posiada z tego tytułu licencję upoważniającą ją do przetwarzania danych osobowych pochodzących od organów rejestracji pojazdów w celu prowadzenia badań i prospectingu handlowego.

Kim są odbiorcy danych osobowych?

W celu realizacji powyższych celów możemy udostępnić dane osobowe wyłącznie:

 • Wewnętrznie: Współpracownikom, którzy są upoważnieni do przetwarzania danych osobowych i zobowiązani do zachowania poufności.
 • Naszym podwykonawcom i zleceniodawcom, a mianowicie:
  • Partnerom, usługodawcom i podwykonawcom wykonującym działania w naszym imieniu, w szczególności przedstawicielom prowadzącym w naszym imieniu poszukiwania za granicą, prywatnym agentom zajmującym się poszukiwaniem i lokalizacją osób lub innym osobom trzecim mającym bezpośredni lub uzasadniony interes w identyfikacji spadkobierców lub uregulowaniu sprawy spadkowej.
  • Francuskiemu Państwowemu Instytutowi Statystyki i Badań Ekonomicznych w celu identyfikacji zgonów z Krajowego Rejestru Identyfikacji Osób Fizycznych.
  • Notariuszom, bankom i firmom ubezpieczeniowym, które udzielają nam zlecenia.
 • Naszym dostawcom usług informatycznych: w razie konieczności (konserwacja, rozwiązywanie problemów).
 • Ograniczonej liczbie osób trzecich:
  • Instytucjom publicznym na wniosek i na warunkach przewidzianych przez prawo.
  • Przedstawicielom zawodów regulowanych, takich jak prawnicy, notariusze czy audytorzy.

Na podstawie jakich ram prawnych dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

W ramach naszej działalności możemy być zobligowani do prowadzenia poszukiwań genealogicznych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Powoduje to czasem konieczność przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 • Jeżeli Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że poziom ochrony danych osobowych w danym kraju jest równoważny z poziomem ochrony w Europejskim Obszarze Gospodarczym, dane zostaną przekazane na tej podstawie. 
 • Jeżeli poziom ochrony nie został uznany przez Komisję Europejską za odpowiedni, stosujemy u naszych stałych partnerów odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, w szczególności poprzez standardowe klauzule umowne. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o przesłanie nam pisemnej prośby. 
 • W przypadku doraźnych komunikacji z naszymi partnerami, gdy jest to konieczne dla interesu osób, których poszukiwania genealogiczne dotyczą, przekazywanie danych może opierać się na art. 49.1 RODO dotyczącym odstępstw w szczególnych sytuacjach. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o przesłanie nam pisemnej prośby.

Jak chronimy dane osobowe?

COUTOT-ROEHRIG SAS, jako administrator danych, podejmuje wszelkie środki niezbędne do zachowania bezpieczeństwa i poufności danych, a w szczególności do niedopuszczenia do ich uszkodzenia lub udostępnienia nieupoważnionym osobom trzecim. W tym celu dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić fizyczne bezpieczeństwo budynków, w których znajdują się nasze systemy informatyczne.

Wdrażamy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe, biorąc pod uwagę wrażliwość informacji oraz potencjalne ryzyko związane z przetwarzaniem takich danych. Podejmujemy wszelkie działania mające na celu zapewnienie poufności, integralności, dostępności i odporności danych. Dbamy o to, aby dane były przechowywane w systemach informatycznych o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa, do których dostęp jest chroniony, ograniczony i rejestrowany, a także zawieramy umowy o ścisłej poufności ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w przetwarzanie danych w naszym imieniu.

Dbamy o to, aby wszyscy pracownicy i osoby zaangażowane w przetwarzanie danych przestrzegali wszystkich zasad dotyczących ochrony danych i zobowiązali się do zachowania poufności przetwarzanych danych. Troszczymy się również o to, aby nasi podwykonawcy i partnerzy przestrzegali przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Jak długo przechowywane są dane osobowe?

Dla celów określonych powyżej przechowujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i regulacyjnymi.

Dane genealogiczne (w szczególności stan cywilny i dane kontaktowe) zgromadzone w ramach naszych działań związanych z genealogią spadkową oraz poszukiwaniem beneficjentów nieodebranych polis ubezpieczeniowych na życie i niepodjętych kont bankowych mogą być przechowywane przez 75 lat po zamknięciu związanych z nimi spraw w celu ułatwienia późniejszych poszukiwań związanych z nowym zleceniem. Dane te nie są rozpowszechniane; dostęp do nich mają jedynie genealodzy-badacze firmy COUTOT-ROEHRIG w celu prowadzenia swoich badań.

Po upływie tego okresu, dane przechowywane przez COUTOT-ROEHRIG stają się dostępne dla każdego obywatela poprzez konsultację stanu cywilnego, zgodnie z ustawą nr 78-753 z dnia 17 lipca 1978 r., skodyfikowaną w księdze III kodeksu stosunków między społeczeństwem a administracją (CRPA), ustanawiającą zasadę swobodnego dostępu do dokumentów administracyjnych.

Dane osobowe zgromadzone w ramach naszych działań związanych z potwierdzaniem wiarygodności i wzbogacaniem danych podlegają maksymalnemu okresowi przechowywania wynoszącemu jeden rok po zamknięciu sprawy, a następnie są archiwizowane przez pięć lat w archiwach pośrednich do celów postępowania sądowego.

Jakie prawa przysługują jednostkom i jak można z nich korzystać?

Zgodnie z nowelizacją francuskiej ustawy o ochronie danych z dnia 6 stycznia 1978 r. oraz Rozporządzeniem Europejskim 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, jednostki mają prawo dostępu do dotyczących ich informacji i ich poprawiania, a także prawo do zgłaszania sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz ich usunięcia w zakresie dopuszczonym przez Rozporządzenie Europejskie.

Można skorzystać z wszystkich wyżej wymienionych praw, wysyłając pismo, wraz z dowodem tożsamości, na adres:

COUTOT ROEHRIG
Direction Organisation et Qualité
21 Boulevard Saint Germain
75005 PARIS

W odniesieniu do danych pochodzących od organów rejestracji pojazdów, każda osoba może skorzystać ze swojego prawa dostępu do danych osobowych, kontaktując się z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych: delegue-protection-donnees[at]interieur.gouv.fr. Zgodnie z artykułem R.330-11 francuskiego kodeksu drogowego, osoby zainteresowane mają prawo sprzeciwić się przekazywaniu ich danych osobowych osobom trzecim, w celu ich ponownego wykorzystania do badań i prospectingu handlowego. Z prawa tego można skorzystać, kontaktując się z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych drogą elektroniczną pod adresem: https//immatriculation.ants.gouv.fr, sekcje « Accéder à mon espace/Mon espace véhicule/Effectuer une nouvelle demande/Je souhaite faire une autre demande/signaler un changement sur ma situation personnelle/modifier mon droit d’opposition ». We wszystkich sprawach związanych z korzystaniem z praw lub z przetwarzaniem danych w tym systemie można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych pod następującym adresem: E-mail: delegue-protection-donnees[at]interieur.gouv.fr ; Droga pocztowa: Ministère de l’Intérieur, A l’attention du délégué à la protection des données, Place Beauvau 75800 Paris Cedex 08.

Jeśli uważają Państwo, że ich prawa nie są przestrzegane, mogą Państwo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Firma COUTOT-ROEHRIG wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem dpo[at]coutot-roehrig.com w celu uzyskania wszelkich przydatnych informacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub dostosowania naszych środków bezpieczeństwa i ochrony danych, w szczególności ze względu na rozwój technologiczny, techniczny lub zmiany regulacyjne. Użytkownicy będą informowani za pośrednictwem naszej strony internetowej  www.coutot-roehrig.com i będą mogli bezpośrednio zapoznać się z najnowszą wersją.

Nadzór wideo

Firma COUTOT ROEHRIG objęła swoje siedziby w Paryżu i Lyonie nadzorem wideo w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelu i mienia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes. Istnieje prawdopodobieństwo, że również pracownicy i goście firmy mogą być czasem filmowani.

W razie incydentu, nagrania mogą być przeglądane przez upoważniony personel firmy COUTOT-ROEHRIG (dział informatyczny lub dział zasobów ludzkich) oraz przez służby porządkowe.

Nagrania są przechowywane przez okres maksymalnie jednego miesiąca.

W przypadku incydentu związanego z bezpieczeństwem osób i mienia, obrazy z monitoringu mogą jednak zostać wyodrębnione z systemu. Są one następnie przechowywane na innym nośniku przez czas potrzebny do zakończenia procedur związanych z tym incydentem i są one dostępne wyłącznie dla osób upoważnionych w tym zakresie.

Prawa jednostek są realizowane w taki sam sposób jak inne operacje przetwarzania danych na podstawie poprzedniego artykułu.

Cookies

Zapoznaj się ze stroną Polityka plików cookie (UE)